Severne pristupne saobraćajnice mosta preko reke Save. LOT 2 (od železničke stanice Novi beograd do petlje Jurija Gagarina) je približno 1km dug, sačinjen od 2×1000 m nivelisanih, trotrakih, paralelnih vijadukata za drumski saobraćaj i 1000 m dvokolosečnih vijadukata za budući Beogradski Metro Sistem (BGM).

Za potrebe izgradnje pomenutih konstrukcija urađena je razrada projekata kao i preprojektovanje konstrukcija. Projektovane konstrukcije su prednapregnute betonske konstrukcije različitih poprečnih preseka i raspona.