Drumski most (vijadukt) Prokop je most u sklopu gradske saobraćajnice koja povezuje Bulevar vojvode Putnika i ulicu Dragana Mancea, sa stacionažom od km 0 + 574 do km 0 + 718. Nalazi se između objekta stanice Prokop i tunelskog portala. Most se radi kao druga traka postojeće saobraćajnice (leva traka), na kosini nasipa između postojeće saobraćajnice i železničkih koloseka.

U osi između postojeće saobraćajnice ( koja se takođe rekonstruiše ) i novog vijadukta radi se potporni zid dužine oko 161 m, koji ima funkciju držanja trase rekonstruisane saobraćajnice prema novom mostu.

U osnovi most je u „S“ krivini, a u podužnom preseku u jednostranom nagibu 6.0%.

Ukupna širina mosta je 10.25 m, kolovoz na mostu je širok 7.0 m, ima jednu pešačku stazu širine 2.00 m i drugu servisnu stazu širine 1.25 m.

Most je konstrukcija kontinualnog tipa, sa rasponima 28.5 + 3 x 29 + 28.5 = 144 m, sastavljena od niza prostih greda u prvoj fazi ( montažni nosači ). U poprečnom preseku ima 6 montažnih nosača visine 160 cm i širine flanši 158 cm, povezanih kolovoznom pločom.