Aneks vijadukta Babina rijeka je produžetak Glavnog vijadukta, tj. produžetak njegove “nizbrdne” (leve) trake.

Aneks vijadukta se sastoji od jedne kontinualne konstrukcije. Dužina Aneksa vijadukta je 214,05m, i projektovan je kao jedna dilataciona celina, sledećih raspona:

28m + 4 x 38m + 28m = 208m

Gornji stroj se sastoji od podužno prednapregnutog poprečnog preseka tipa “π” ploče, 3,0m visoke. Širina gornje ploče je 13.76 m.

Donji stroj se sastoji od jednog krajnjeg stuba – upornjaka (U1), jednog zajedničkog stuba (U2) sa Glavnim mostom, i 5 srednjih stubova. Visina stubova je 6.1m, 10.6m, 11.0m i 11.8m. Stubovi su elastično uklješteni u gornji stroj ili spojeni sa njim preko para sferičnih ili elastomernih ležišta.

Fundiranje aneksa mosta je izvedeno tako da su i lokalna i globalna stabilnost mosta osigurane, s posebnom pažnjom na fazu gradnje.