Drumski most (nadvožnjak) na trasi autoputa E-763, sektor I, Deonica 3, preko dvokolosečne pruge, kanala i lokalnog puta sa stacionažom od km 27+201.66 do km 27+281.66, dužine 80 m, nalazi se u kružnoj krivini R = 2.200 m, sa vertikalnom krivinom R = 22.000 m, sa iskošenjem od ~55° u odnosu na osovinu autoputa. Poprečni nagib je konstantan 2.5% na celoj dužini mosta.

Ukupna širina mosta je 2 x 14,65 m sa razmakom od 10 cm izmedju leve i desne konstrukcije. Kolovoz na mostu je širok 10,7 m u oba smera, ima po jednu pešačku stazu sa spoljne strane širine 2.00 m i drugu servisnu stazu širine 1.95 m.