Dopune i izmene Glavnog projekta vezano za izmenu načina izvođenja gornjeg stroja. Promene su vezane za prilazne konstrukcije 8A (dužine 581 m) i 8B (dužine 697 m).

Za razliku od rešenja datog u Glavnom projektu, poprečni presek mosta je formiran betoniranjem glavnih nosača u oplati ( na fiksnoj skeli ). Prva faza betoniranja je do visine gornjih vuta poprečnog preseka. Druga faza betoniranja je kolovozna ploča sa vutama glavnih nosača.

Geometrija glavnih nosača i kolovozne ploče je skoro u potpunosti zadržana iz Glavnog projekta, uz minimalne izmene.

Nakon betoniranja kompletnog poprečnog preseka u celoj dužini polja, vrši se prednaprezanje kablovima. Prvo polje se prednapreže sa obe strane, a svako sledeće samo sa strane ka kojoj napreduje izvodjenje radova.

Posle prednaprezanja izvedenog polja konstrukcije (prosta greda), pristupa se betoniranju poprečnih nosača u poljima.